Omstandigheden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u van de service bruik maakt.

Interpretaties en conclusies

Transcript

Het kan een woord zijn dat met een hoofdletter begint en het volgende begrip betekent: “het begin van een woord”. En zij die dezelfde betekenis hebben in enkelvoud en meervoud – zij spreken woorden met dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud op dezelfde manier uit.

Voorbestellingen

In het kader van deze algemene regels en algemene voorwaarden:

  • In dit geval wordt onder een filiaal verstaan een entiteit die zeggenschap heeft over een vennootschap, waarbij “zeggenschap” inhoudt dat de vennootschap 50% of meer van de aandelen, deelnemingen of andere effecten bezit met stemrecht bij de verkiezing van bestuurders of andere beheersbevoegdheden.
  • Het grondgebied wordt aangeduid als het land der Nederlanden.
  • Apparatuur – betekent alle apparatuur die in staat is om in te loggen op de service, zoals een computer, een mobiel apparaat of een tablet.
  • Het onderhoud betreft de website.
  • De algemene voorwaarden (hierin ook aangeduid als de “algemene voorwaarden”) verwijzen naar de volgende universele overeenkomsten, die de volledige overeenkomst vormen tussen de gebruiker en de Onderneming met betrekking tot de levering van de service.
  • Een externe sociale mediadienst is een service of service van een derde partij die derden toegang verschaft tot informatie en producten en hen in staat stelt gegevens vast te leggen of informatie te verstrekken.
  • De internetsite is gekoppeld aan een on-site casino op het portaal dat beschikbaar is op https://insiderlouisville.com
  • De persoon die toegang heeft tot of bruik maakt van de service, of het company namens wie, naar gelang van het geval.

Erkenning

De regels die van toepassing zijn op de Dienst en de regels voor het gebruik van de Dienst zijn vervat in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Door u op de Dienst te abonneren, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Alleen als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de volledige lijst van diensten. En je vertelt me dat je nog geen achttien bent. Het Bedrijf staat momenteel niet toe dat iemand onder de 18 jaar de Dienst gebruikt.

Overgangen naar andere pagina’s

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden (die geen eigendom zijn van de Vennootschap) die niet onder controle staan van de Vennootschap.

U moet de verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen daden, want casino’s voeren dit niet uit. Om meer te weten te komen over hoe de wet in het casino werkt, gaat u naar de homepage van het casino en leest u de informatie in meer detail.

U dient de algemene algemene voorwaarden van websites van derden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.

Onderbreking

In alle omstandigheden hebben wij het recht om uw toegang onmiddellijk te sluiten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden door u.

Uw recht om de service te gebruiken zal onmiddellijk eindigen bij beëindiging.

Beperking van de verbintenis

Het casino zult u kunnen helpen in de kracht van uw capaciteiten. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden, en als je de regels van het platform hebt overtreden, dan is er niets wat wij kunnen doen om te helpen. U kunt worden geweigerd als u de voorwaarden van het onlineplatform hebt overtreden. Vergeet niet dat elke staat zijn eigen voorwaarden heeft, dus lees de regels goed door voordat je gaat spelen, zodat je later geen fouten maakt.

Een weerlegging van de “HOE TE” beweringen

Maar de service wordt u verleend zoals hij is en “zoals beschikbaar”, met dezelfde gebreken en defecten, maar zonder enige garantie. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijst de Onderneming voor zichzelf niet alleen alle uitdrukkelijke, impliciete, wettelijke of andere garanties af ten gunste van andere gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiehouders en dienstverleners, maar garandeert zij ook de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en alle impliciete garanties van verhandelbaarheid.

Er is ook geen garantie dat de service aan uw eisen zal voldoen, het beoogde resultaat zal bereiken, aanvaardbare prestaties of betrouwbaarheid zal hebben, ononderbroken zal werken of compatibel zal zijn met andere software, hardware of services.

Alles wat eerder gezegd is, het casino is op geen enkele manier verantwoordelijk. Je moet dus alleen op jezelf en je kennis vertrouwen. Alle landen hebben verschillende wettelijke voorwaarden. 

Van kracht zijnde bepaling

Met uitzondering van de wetten van het land in verband met deze algemene voorwaarden, zijn alle andere wetten van toepassing op de algemene voorwaarden voor het bruik van de service. U kunt ook andere lokale wetten en internationale overeenkomsten met de app gebruiken.

Conflictbeheersing

In geval van problemen of geschillen kunt u contact opnemen met het company dat de service verleent.

Voor consumenten EU-landen

Krachtens de EU-wetgeving bent u voor uw bedrijfsactiviteiten onderworpen aan alle voorschriften van de EU-lidstaten.

U krijgt te horen dat u geen land bent waarvoor een EU-verbod geldt of dat door de EU is aangemerkt als een land dat “terrorisme ondersteunt” en dat u niet voorkomt op een door de regering van de EU opgestelde lijst van verboden partijen of partijen waarvoor beperkingen gelden.

Beperking en ontheffing van aansprakelijkheid

Fouttolerantie

De bepalingen en algemene voorwaarden van deze clausule die onafdwingbaar of ongeldig worden geacht, zullen worden gewijzigd en geïnterpreteerd op een manier die het best aansluit bij het doel van een dergelijke clausule onder de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Uitzondering

Behalve zaalwijzigingen in deze algemene voorwaarden en regels hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting onder deze Voorwaarden op geen enkele manier de capaciteit van een partij aantasten om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te eisen, en een verklaring van afstand van een schending zal geen verklaring van afstand van een volgende schending inhouden.

Professionele en literaire analyse

U kunt onze service gebruiken onder deze algemene voorwaarden te vertalen van uw website naar onze service. U dient er dan mee in te stemmen dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse versie voorrang heeft.

Veranderingen in de algemene voorwaarden en voorschriften

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Maar als u het veranderingsproces wilt versnellen – of gewoon niet wilt wachten – dan zult u enige moeite moeten doen om 30 dagen van te voren kennis te geven van de veranderingen voordat zij van kracht worden. Als we iets in ons leven willen veranderen, moeten we een beslissing nemen.

En als u al toegang hebt gehad tot onze service of deze gebruikt nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, dan stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Onder de nieuwe algemene voorwaarden moet u stoppen met het bruik van de Website en de services die erop worden aangeboden.

Neem contact op met

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze voorwaarden.

Door ons telegramkanaal te bezoeken: https://insiderlouisville.com/


© 2022 Online Casino, All rights reserved.